Loading
Loading

THÔNG ĐIỆP SỐ 18 - NĂM 2023 của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương

11/02/2023

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ và nhân viên THACO!

Thông điệp số 17 - năm 2022 của Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương

12/02/2022

Năm 2022, cũng là năm thứ 2 THACO tiếp tục thực hiện chiến lược “Trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập Khu vực và Thế giới” nhằm thực hiện sứ mệnh: “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và đóng góp phát triển kinh tế Đất nước” bao gồm: 2 Tập đoàn và 4 Tổng Công ty thành viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược và kế hoạch năm 2022.