^A7AA9A48DD91908EB5B8748AB42AD2EFB4599BE05C2AA143C9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Hội nghị đã được nghe nhận định tình hình kinh tế trong giai đoạn sắp tới, báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của các phòng ban, đơn vị. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh số THACO đạt 53.127 xe (xe du lịch đạt 28.031 xe, xe thương mại đạt 25.096 xe), tăng 54% so với cùng kì năm ngoái, đạt 44% kế hoạch đề ra. Kế hoạch cuối năm, THACO đề ra mục tiêu bán 66.873 xe, để hoàn thành kế hoạch cả năm 2016 là 120.000 xe. 

^9464311960A05BA8A3DF0368559436ABC353E9D1F7AC6A68EF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Bá Dương đã đề cập đến những việc trọng tâm để chuẩn bị cho hội nhập năm 2018 là phải nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; Liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để xuất khẩu sản phẩm và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh sự canh tranh phát triển bền vững của một doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập là bắt buộc phải nâng cao hệ thống quản trị và đội ngũ nhân sự. Toàn thể CB.CNV THACO phải nâng cao năng lực, nâng cao tâm thế làm việc, cùng THACO hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành mang tầm ASEAN.