Đào tạo nghiệp vụ sp.jpg

Chương trình đào tạo được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với các nội dung: hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức lớp; soạn bài giảng; phương pháp, kỹ thuật lên lớp và ngôn ngữ hình thể của giảng viên. Thông qua lớp đào tạo, các học viên đã nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức lớp học và thực hiện bài giảng hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị, góp phần xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty.