2-2-GCN.jpg

Với quyết định này, Trường Cao đẳng nghề Chu Lai – Trường Hải sẽ được phép thành lập Trung tâm huấn luyện An toàn lao động – Vệ sinh lao động, đào tạo và cấp chứng chỉ cho người lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của THACO và các doanh nghiệp ngoài THACO.