hop-TCKT---1.jpg

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai công tác trọng tâm về tài chính kế toán trong 6 tháng cuối năm 2016; đồng thời thảo luận về các vướng mắc, bất cập trong công tác tài chính kế toán, trong đó nêu rõ vai trò, trách nhiệm của bộ phận Tài chính Kế toán trong công tác quản trị các hoạt động tại đơn vị.

hop-TCKT---2.jpg

hop-TCKT---3.jpg