HCD---1.jpg

Nội dung cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh DVPT trong quý I và triển khai kế hoạch trong quý II; định hướng hoạt động kinh doanh DVPT cho các xưởng, trong đó tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng về dịch vụ sau bán hàng cũng như tiếp thu bất cập, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động của các xưởng dịch vụ.

HCD---2.jpg
 
Cuộc họp còn thảo luận phương án triển khai trung tâm đào tạo tại Phú Mỹ Hưng, Bình Dương, Tây Đô và Đà Nẵng theo định hướng từ tổng công ty.