Dao tao - KT - 1.jpg

Buổi đào tạo nhằm triển khai phân hệ kế hoạch tài chính trên phần mềm Bravo 7.0; đồng thời hoàn thiện phân hệ báo cáo quản trị cũng như nâng cấp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công cụ quản trị trên phần mềm. 
Theo kế hoạch, đợt 2 và 3 của khóa đào tạo sẽ được tổ chức lần lượt vào ngày 22/3 và 24/3/2016.