daotaohoinhap.jpg

Chương trình đã giới thiệu đến các nhân sự mới quá trình hình thành và phát triển của THACO, hệ thống quản trị, văn hóa công ty, thông điệp của Chủ tịch Trần Bá Dương trong từng giai đoạn, các thành tựu công ty đã đạt được và tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại… Buổi đào tạo nhằm giúp CB.CNV mới hiểu rõ hơn về lịch sử, ngành nghề hoạt động cũng như văn hóa và những quy định, chính sách của THACO để có cách làm việc và ứng xử phù hợp.