^28004C8F881B68611BD94803DC42B41E0364C96F8D1F654717^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Trọng tâm khóa học xoay quanh 3 nội dung chính: tổng quan về dịch vụ khách hàng, phát triển năng lực chăm sóc khách hàng của nhân viên thông qua việc huấn luyện và phản hồi hiệu quả công việc, lên kế hoạch cải tiến hoạt động chăm sóc khách hàng tại đơn vị. Với phương pháp kết hợp thuyết giảng và các hoạt động thảo luận, khóa đào tạo giúp học viên nắm vững kiến thức cũng như hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo trong công tác điều hành các hoạt động về dịch vụ khách hàng tại đơn vị; đồng thời tổ chức những buổi đào tạo giúp đội ngũ nhân viên phát triển năng lực, kỹ năng trong công tác chăm sóc khách hàng.

^8430083E73ECBDB45BB5186C73E106643E121420300A57F420^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
 
Sau khóa học, Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị sẽ rà soát, tổ chức và cải tiến hoạt động dịch vụ khách hàng tại đơn vị mình mang tính thực tế và hiệu quả hơn.