DGNS - 1.jpg

Chương trình đánh giá nhân sự được triển khai dựa trên 3 tiêu chí chung do Tổng công ty ban hành gồm: thái độ làm việc tích cực, năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo; và 2 tiêu chí do Khu vực xây dựng áp dụng cho hệ thống Showroom trực thuộc gồm: năng lực chuyên môn nghề nghiệp và hiệu quả công việc. Tổng số CB.CNV đủ tiêu chuẩn để xét và đánh giá là 3.410 trên tổng 3.840 nhân sự toàn khu vực. 

DGNS - 2.jpg

Mục tiêu của chương trình đánh giá nhân sự năm 2015 nhằm rà soát, điều chỉnh sơ đồ tổ chức phù hợp với định hướng hoạt động năm 2016 tại Khu vực Nam bộ; luân chuyển, bổ nhiệm cũng như định hướng phát triển cho từng nhân sự; xác định nhu cầu đào tạo cho mỗi nhân sự phù hợp với năng lực và chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2016 – 2018; đồng thời đánh giá hiệu quả công việc năm 2015 và giao chỉ tiêu công việc năm 2016. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá cũng thể hiện thành quả làm việc trong năm của mỗi nhân sự để ban lãnh đạo xét duyệt, điều chỉnh lương thu nhập cũng như đề bạt, khen thưởng các cá nhân đã có nhiều đóng góp và cống hiến vào sự phát triển của công ty trong năm vừa qua.