2.png

Cuộc họp Kế hoạch tổng thể năm 2018 bao gồm các nội dung về Chiến lược sản xuất kinh doanh của các Khối; Định hướng, chiến lược nghiệp vụ của các ban nghiệp vụ; Kế hoạch hoạt động tổng thể năm 2018 và kế hoạch trọng tâm tháng 3; công tác quản trị của các Khối ngành nghề ô tô, Logistics, xây dựng, TM-DV, Du lịch và Nông nghiệp; và của các Khối, phòng ban nghiệp vụ; (cụ thể là về mô hình kinh doanh, cấu trúc, chức năng nhiệm vụ, SĐTC chức danh chuẩn, trách nhiệm, yêu cầu công việc năm 2018 của chức danh, sơ đồ tổ chức nhân sự, định biên nhân sự và kế hoạch tuyển dụng).

1.png

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Bá Dương nhấn mạnh việc Quản trị theo mô hình tập đoàn. Theo đó tập trung công tác quản trị, đặc biệt là hoàn thiện bộ máy nhân sự cùng với các mục tiêu và kế hoạch trọng tâm là quản lý, quản trị công tác SX-KD của các Khối thông qua các bộ phận, các ban nghiệp vụ. Chủ tịch cũng yêu cầu các lãnh đạo tham gia chương trình nâng cao quản trị trong bối cảnh Công ty tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, đây sẽ là chìa khóa để mỗi người có thể thực hiện tốt công việc được giao, cùng đưa THACO phát triển thành “Tập đoàn công nghiệp đa ngành của Việt Nam mang tầm khu vực ASEAN trong đó sản xuất kinh doanh ô tô là chủ lực”.

3.png