^8F599DFAB1BA60C46F86019B4437517C893370D231AFD77F9F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Đây là bảng xếp hạng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững, có đóng góp lớn vào công cuộc khôi phục nền kinh tế nước nhà và từng bước hội nhập vào xu thế phát triển của khu vực và thế giới. Lễ công bố chính thức bảng xếp hạng FAST500 năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 12/4/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.