KSK2.jpg

Riêng các đơn vị tỉnh như: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Sông Công, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nam, Hải Phòng, Vinh, Hòa Bình sẽ tổ chức theo lịch liên hệ, bố trí của phòng khám đa khoa tại địa bàn.
 
KSK3.jpg
 
Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, nhằm giúp CB CNV nắm được tình hình sức khoẻ bản thân đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty đối với đời sống  của cán bộ công nhân viên, giúp mọi người đảm bảo sức khỏe, an tâm công tác, nâng cao năng suất lao động từ đó tạo nên sự gắn bó lâu dài giữa CB CNV và Công ty.

KSK5.jpg