IMG_0709.jpg

IMG_0724.jpg

Qua việc học lý thuyết và trực tiếp thực hành các tình huống giả định, 10 CB CNV của SR Peugeot Hà Nội cùng 30 CB CNV của Logistics KVBB và Công ty CKCD đã có thêm những kiến thức thiết thực, hành động cụ thể để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh xảy ra.

IMG_1019.jpg

IMG_1028.jpg