2 invenmark.jpg

Trong buổi làm việc, THACO đã giới thiệu về các dự án KHCN và hoạt động sáng kiến cải tiến tiêu biểu tại KPH, đề xuất hỗ trợ, tư vấn, xây dựng và phát triển quyền sở hữu trí tuệ. Hai bên đã trao đổi, định hướng nội dung có thể hợp tác trong việc đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của THACO.