Testdrive_Peugeot_Phu_My_Hung_2.jpg

Kết quả, có 01 hợp đồng được ký kết (Peugeot 208) và 4 khách hàng tiềm năng sẽ ký hợp động trong tháng 4.

Testdrive_Peugeot_Phu_My_Hung_1.jpg