Hop_dai_ly_Khoi_KD_xe_TM_2.jpg

Tại chương trình họp, lãnh đạo các khối đã đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014, từ đó định hướng hoạt động kinh doanh cho những tháng cuối năm 2014.

Hop_dai_ly_Khoi_KD_xe_DL.jpg