quyet toan thue KPH.jpg

Tại buổi hội thảo, các chuyên đề về thuế TNDN, thuế GTGT đã được trình bày chi tiết, cụ thể; đồng thời, thông qua hình thức trao đổi các tình huống thực tế phát sinh tại các đơn vị, hội thảo đã đưa ra các giải pháp nhằm kịp thời hỗ trợ bộ phận kế toán, bộ phận nhân sự thực hiện công tác khấu trừ, kê khai, quyết toán thuế TNDN, TNCN cho năm tài chính 2015 theo quy định hiện hành.