khóa tập huấn2.jpg

Khóa tập huấn đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CB.CNV trong công tác ATVSLĐ – PCCN; giúp các học viên nắm vững kiến thức và phương pháp kiểm tra nhằm tăng tính chủ động trong công tác phòng ngừa, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo vệ tài sản công ty và tính mạng người lao động.