ket nap dang vien (3).jpg

Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định. Sau khi nhận quyết định kết nạp, các Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ và được giao nhiệm vụ mới. Được bước vào hàng ngũ của Đảng, các Đảng viên mới đều cảm thấy tự hào và hứa quyết tâm phấn đấu, phát huy vai trò của người Đảng viên, góp phần vào sự phát triển của Công ty.