hop CV (5).JPG

hop CV (11).jpg

Trọng tâm của cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thị trường, doanh số thị phần của từng Đại lý làm cơ sở xây dựng kế hoạch bán hàng những tháng cuối năm 2017 và năm 2018, từ đó định hướng cho những hoạt động về đầu tư hệ thống Showroom chuyên biệt theo từng thương hiệu, phù hợp cho từng thị trường và mô hình đầu tư hiệu quả.

hop CV (3).JPG

hop CV (4).jpg

Thông qua cuộc họp, Công ty CV cũng đã ghi nhận những ý kiến, đóng góp của Đại lý đối với một số chính sách, quy định thay đổi được áp dụng kể từ đầu năm 2017 (Chính sách đặt mua hàng, bán hàng, thanh toán; Chính sách PDI xe tại Đại lý; Chính sách hàng tồn…) để từ đó ngày càng hoàn thiện hơn những chính sách, quy định được ban hành và áp dụng một cách hiệu quả, đồng bộ và kịp thời .  

hop CV (2).JPG