HOP KINH DOANH BAN LE PT (2).jpg

Cuộc họp nhằm xem xét, đánh giá tình hình kinh doanh bán lẻ phụ tùng của các showroom, đại lý miền ĐNB, đưa ra các giải pháp, đề xuất cụ thể cho công tác đẩy mạnh doanh thu bán lẻ PT của từng đơn vị. Trong đó, đề xuất CV giao phụ tùng trực tiếp cho KH để tiết giảm các chi phí; Đề nghị các SR cần phân tích, đánh giá lại thị trường để đưa ra các cơ sở, từ đó xem xét, xây dựng lại kế hoạch KD DVPT và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Chú tâm vào công tác đánh giá thực hiện kế hoạch hàng tháng, từ đó đưa ra các giải pháp, hành động cụ thể để gia tăng doanh thu bán lẻ PT.

HOP KINH DOANH BAN LE PT (1).jpg

Bên cạnh đó, Lãnh đạo SR phải quan tâm hơn về hoạt động KD DPVT tại đơn vị, hướng dẫn & chia sẻ kinh nghiệm, cách khai thác khách hàng cho các nhân sự phụ trách DVPT. Các nhân sự phụ trách DVPT tại đơn vị cần có những hiểu biết sâu về từng loại phụ tùng (giá, chất lượng,v.v…) để từ đó tư vấn cho khách hàng. Các cán bộ, công nhân viên, TVBH phải nâng cao kỹ năng về vi tính, nghiên cứu các phần mềm hữu ích phục vụ cho công việc để gia tăng hiệu quả làm việc & sắp xếp, quản lý công việc một cách khoa học.

HOP KINH DOANH BAN LE PT (3).jpg