hop cntt (1).jpg

Hội thảo đã được nghe về cấu trúc, sơ đồ tổ chức, chức năng – nhiệm vụ của CNTT; Triển khai các hoạt động quản trị TCKT (Tài chính kế toán) CNTT; Hoạt động kinh doanh xe, hoạt động kinh doanh DVPT (dịch vụ phụ tùng), dự thảo tính thưởng lương năng suất và một số nội dung khác. Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thiện Mỹ nhấn mạnh việc ban lãnh đạo CNTT phải thể hiện vai trò quản trị toàn diện, điều hành và chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ tại chi nhánh. Trong đó yêu cầu đối với bộ phận kế toán phải phát huy vai trò tham mưu, xây dựng các quy trình, quy định để hỗ trợ hoạt động kinh doanh xe và DVPT tại chi nhánh. Tại Hội thảo, Lãnh đạo Khối đã thống nhất các quan điểm trong công tác quản trị chi phí, dòng tiền và quy trình tác nghiệp từ Chi nhánh – Khu vực – Khối – TCT.

hop cntt (2).jpg