Hoc_tap_nghi_quyet.jpg

Tại buổi học, các học viên đã nghe báo cáo về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; một số thông tin tổng hợp thời sự trong nước và quốc tế.