dao tao - 1.jpg

Khóa đào tạo giúp các học viên hiểu rõ vai trò của TNBH trong công tác quản lý điều hành nhóm; đồng thời trang bị các kiến thức và kỹ năng trong hoạt động bán hàng cho các học viên như: thông tin thị trường, xây dựng chỉ tiêu, quy trình khai thác – bán hàng – chăm sóc khách hàng. 

dao tao - 2.jpg
 
Sau khóa đào tạo, các học viên sẽ áp dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế để phát huy vai trò của TNBH, từ đó nâng cao hiệu quả và doanh số bán hàng của từng nhóm và đơn vị. Theo kế hoạch, lớp đào tạo “Kỹ năng tổ chức, điều hành nhóm bán hàng” đợt 2 & 3 sẽ được tổ chức lần lượt vào ngày 17/3 và 24/3.