dao tao xung dot (2).jpg

Tham gia lớp học, học viên được truyền đạt các nội dung về quản lý xung đột, gồm: Khái niệm, nguyên nhân xung đột, quy trình quản lý xung đột và phương pháp, kỹ năng giải quyết xung đột. Chương trình kết hợp giữa truyền đạt lý thuyết và thảo luận, đưa ra các tình huống giả định và các ví dụ về giải quyết xung đột xảy ra trong thực tế, qua đó giúp học viên nắm vững các phương pháp, kỹ năng quản lý xung đột, áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý.