^BCDC9DD278306FD5D0163D85F4C3CAF1E29D1C2662B63197C2^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các nhà máy và làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng KCN và đô thị Chu Lai – Trường Hải về công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp. Theo đó, trong quá trình hoạt động, Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường. Các nhà máy đang hoạt động đều đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty và các nhà máy đều thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định. Về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty đã đầu tư xưởng chế biến suất ăn công nghiệp và được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP.

^3407651A1F37D29C47B7DADAD01C8FE541DF92E09733AA4627^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Đoàn yêu cầu các nhà máy trong KCN phải tiếp tục duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường trong đó chú trọng đến việc xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động, để đảm bảo nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.