huan-luyen-KVNB.jpg

Mục đích của chương trình là thực hiện xuyên suốt quan điểm quản trị “Chuyên biệt để hiệu quả, kết hợp tạo lợi thế” và “Nhân sự song hành” trong tất cả các hoạt động của nghiệp vụ nhân sự. Đồng thời, giúp cho chuyên viên hành chính nhân sự tại các đơn vị hiểu được vai trò, thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và hỗ trợ lãnh đạo trong công tác hành chính nhân sự tại đơn vị. Ngoài ra, chương trình còn giúp nâng cao năng lực (chuyên môn và quản trị) để phát triển đội ngũ chuyên viên hành chính nhân sự.