^9359C759E6CA02DA3641D704F3BE1D484FD595749E74DFCE9F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Nội dung của khóa đào tạo nhằm triển khai sử dụng phần mềm trong công tác quản lý kế hoạch hoạt động và dự án tại từng đơn vị cho các phòng ban nghiệp vụ; triển khai sử dụng phần mềm trong công tác quản lý tiến độ những dự án trọng tâm được giao từng đơn vị cho các khối, khu vực. Khóa đào tạo nhằm giúp nhân sự có thể nắm bắt được cách sử dụng phần mềm để lập và quản lý kế hoạch trong nội bộ của phòng ban, đơn vị mình.