Dao_tao_ky_nang_quan_ly_va_lanh_dao.jpg

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã nắm vững những kỹ năng trao đổi thông tin thiết yếu để đạt được hiệu quả cao nhất trong quản lý và cách xử lý các tình huống phát sinh trong công việc một cách linh hoạt.