vinhlong.jpg

Trong năm qua, Chi nhánh Vĩnh Long đã đóng góp hơn 1.7 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2016, Chi nhánh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện xuất sắc nghĩa vụ thuế với tổng số tiền đóng góp hơn 1 tỷ đồng.