HIEN-MAU.jpg 

Chương trình nhận được sự hưởng ứng của 26 CB.CNV với 34 đơn vị máu được hiến tặng.