làm-việc-với-bảo-hiểm.jpg

Tại buổi làm việc, các công ty bảo hiểm đã giới thiệu Hợp đồng Bảo hiểm hàng hóa năm 2016 dành cho Thaco, chương trình đặc biệt áp dụng cho Thaco – quy trình bồi thường dành cho khách hàng VIP, hướng dẫn quy trình và các điều khoản mới về bảo hiểm hàng hóa, chương trình khai báo bảo hiểm trực tuyến eMarine của AIG. Các đối tác bảo hiểm cũng ghi nhận ý kiến phản hồi của Thaco đối với việc thực hiện dịch vụ bảo hiểm, đồng thời cùng tham gia thảo luận các giải pháp để giải quyết những bất cập, tồn tại, nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm trong thời gian tới.