11.jpg

10.jpg

Các suất học bổng nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho những sinh viên nghèo phấn đấu đạt được thành tích tốt trong học tập. Trước đó, năm 2015 THACO cũng đã tài trợ 100 triệu đồng cho quỹ học bổng của trường.

2.jpg

1.jpg

13.jpg