• Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • 13/11/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu đính kèm
TB 06_LAY Y KIEN CD.pdf PDF827,98KB
 • Thông báo chi cổ tức năm 2017
 • 14/05/2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2017.
Tài liệu đính kèm
CBTT_ THONG BAO CHI CO TUC NAM 2017.pdf PDF316,67KB
GIAY UY QUYEN.pdf PDF215,18KB
NHAN CHUYEN KHOAN.pdf PDF194,26KB
NHAN TIEN MAT.pdf PDF166,89KB
 • Thông tin ứng viên vị trí thành viên HĐQT công ty CP ô tô Trường Hải
 • 11/04/2018
Thông tin ứng viên vị trí thành viên HĐQT công ty CP ô tô Trường Hải
Tài liệu đính kèm
Thong tin ung vien vi tri thanh vien HDQT cong ty CP o to Truong Hai.PDF PDF506,31KB
 • Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông 2018
 • 10/04/2018
Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông 2018
Tài liệu đính kèm
Thu moi DHCD 2018.pdf PDF316,63KB
Xac nhan tham du.PDF PDF156,38KB
Giay uy quyen.PDF PDF215,18KB
 • Thông báo chi cổ tức bổ sung năm 2016
 • 07/12/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO thông báo chi cổ tức bổ sung năm 2016
Tài liệu đính kèm
TB so 09_CHIA CO TUC.PDF PDF375,45KB
MAU GIAY UY QUYEN.PDF PDF200,29KB
MAU NHAN CHUYEN KHOAN.PDF PDF185,56KB
MAU NHAN TIEN MAT.PDF PDF153,00KB
 • Thaco tổ chức lấy ý kiến cổ đông
 • 13/11/2017
Thaco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức bổ sung năm 2016 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ
Tài liệu đính kèm
TO TRINH SO 01 CHI CO TUC BO SUNG 2016.pdf PDF253,17KB
TO TRINH SO 02 PHAT HANH CO PHIEU THUONG.PDF PDF473,15KB
Phieu lay y kien CD bang van ban_Thaco.pdf PDF412,59KB
 • Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
 • 11/05/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2016.
Tài liệu đính kèm
TB so 09_CHIA CO TUC.PDF PDF375,45KB
MAU GIAY UY QUYEN.PDF PDF200,29KB
MAU NHAN CHUYEN KHOAN.PDF PDF185,56KB
MAU NHAN TIEN MAT.PDF PDF153,00KB
 • Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
 • 05/04/2017
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.
Tài liệu đính kèm
Thư mời Đại Hội Cổ Đông PDF354,25KB
Xác nhận tham dự PDF188,81KB
Giấy ủy quyền PDF290,04KB
 • Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền
 • 20/01/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền.
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức PDF202,30KB
Biểu mẫu nhận cổ tức PDF159,90KB
 • Thông báo chi trả cổ tức năm 2015
 • 20/05/2016
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2015
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 PDF193,47KB
Form nhận cổ tức bằng tiền mặt PDF100,27KB
Form nhận cổ tức bằng chuyển khoản PDF118,80KB
Form giấy ủy quyền PDF129,86KB
 • Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải
 • 06/05/2016
Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải
Tài liệu đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PDF3892,82KB
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông PDF2640,43KB
 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016
 • 23/04/2016
Tài liệu đính kèm
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 PDF4162,37KB
 • Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016
 • 12/04/2016
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.
Tài liệu đính kèm
Thư mời Đại Hội Cổ Đông PDF197,88KB
Xác nhận tham dự PDF108,90KB
Giấy ủy quyền PDF358,84KB
 • Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2014
 • 11/11/2015
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức bổ sung năm 2014 bằng tiền
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2014 PDF522,63KB
Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản PDF327,14KB
Giấy nhận cổ tức bằng tiền PDF263,94KB
Giấy ủy quyền PDF358,84KB
 • Biên bản Đại hội Cổ đông và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
 • 05/05/2015
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
Tài liệu đính kèm
Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 PDF2975,36KB
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 PDF567,82KB
 • Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015
 • 24/04/2015
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015.
Tài liệu đính kèm
Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015 DOCX73,01KB
 • Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2015
 • 14/04/2015
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
Tài liệu đính kèm
Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 PDF1114,34KB
 • Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2013
 • 09/10/2014
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2013 PDF228,81KB
Giấy ủy quyền PDF121,01KB
Giấy nhận chuyển khoản PDF110,95KB
Giấy nhận tiền mặt PDF97,60KB
 • Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chia cổ tức 20%
 • 22/09/2014
Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải thông qua việc phân chia bổ sung lợi nhuận năm 2013 đã được kiểm toán
Tài liệu đính kèm
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông PDF405,62KB
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PDF254,53KB
 • Thông báo chia cổ tức năm 2013
 • 04/06/2014
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền
Tài liệu đính kèm
Thông báo chia cổ tức 2013 PDF1174,85KB
Giấy ủy quyền PDF121,01KB
Giấy nhận tiền mặt PDF97,60KB
Giấy nhận chuyển khoản PDF110,95KB
 • Biên bản họp Đai hội cổ đông thường niên 2014 và Nghị quyết Đại hội cổ đông
 • 10/05/2014
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 và nghị quyết Đại hội cổ đông.
Tài liệu đính kèm
Biên bản họp Đại hội cổ đông 2014 PDF1160,39KB
Nghị quyết Đại hội cổ đông PDF333,82KB
 • Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
 • 29/04/2014
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.
Tài liệu đính kèm
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 DOC92,00KB
 • Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
 • 22/04/2014
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
Tài liệu đính kèm
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014 PDF1289,40KB
Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2014 PDF924,05KB
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 PDF1119,12KB
 • Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
 • 31/10/2013
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.
Tài liệu đính kèm
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 PDF777,58KB
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2013 DOC48,00KB
Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2013 DOC46,00KB
 • Thông báo Lưu ký chứng khoán
 • 31/10/2013
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc Lưu ký chứng khoán.
Tài liệu đính kèm
Thông báo Lưu ký chứng khoán PDF537,38KB
 • Công bố thông tin về việc chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu
 • 24/10/2013
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) công bố thông tin về việc chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
Tài liệu đính kèm
Công bố thông tin về việc chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu PDF1417,67KB