Nội dungĐịnh dạngDung lượngDownload
BCTC 2017-RIENG_KIEM TOAN.pdf PDF3,5MB
BCTC 2017-HOP NHAT_KIEM TOAN.pdf PDF2,43MB
BCTC RIENG_QUY 1_2018.pdf PDF2,3MB
BCTC HN_QUY 1_2018.pdf PDF2,33MB
BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 PDF3,7MB
BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016 PDF3,25MB
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 PDF1,13MB
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2016 PDF2,43MB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II - 2016 PDF990,49KB
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II - 2016 PDF989,28KB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - 2016 PDF2,98MB
Báo cáo tài chính riêng quý I - 2016 PDF3,67MB
BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 PDF1,68MB
BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2015 PDF2,44MB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2015 PDF2,58MB
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III - 2015 PDF2,55MB
Báo cáo soát xét hợp nhất năm 2015 PDF3,92MB
Báo cáo soát xét công ty mẹ năm 2015 PDF3,93MB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II - 2015 PDF723,28KB
Báo cáo tài chính riêng quý II - 2015 PDF718,30KB
Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 PDF2,59MB
Báo cáo công ty mẹ đã kiểm toán năm 2014 PDF3,1MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - 2014 PDF1,77MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2014 PDF1,21MB
Báo cáo soát xét hợp nhất năm 2014 PDF2,97MB
Báo cáo soát xét công ty mẹ năm 2014 PDF2,49MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2014 PDF1,42MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2014 PDF6,26MB
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 PDF3,04MB
Báo cáo tài chính riêng năm 2013 PDF2,97MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2013 PDF5,32MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2013 PDF2,39MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2013 PDF3,41MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2013 PDF1,27MB