Nội dungĐịnh dạngDung lượngDownload
BCTC KIEM TOAN HOP NHAT 2019.pdf PDF3,48MB
BCTC HOP NHAT QIV.2019.pdf PDF2,56MB
BCTC HOP NHAT QIII.2019.pdf PDF2,18MB
BCTC CTY ME QIV.2019.pdf PDF2,52MB
BCTC CTY ME KIEM TOAN 2019.pdf PDF3,64MB
BCTC CTY ME QUY III.2019.pdf PDF2,12MB
BCTC HOP NHAT BAN NIEN 2019_DA KIEM TOAN.pdf PDF629,08KB
BCTC RIENG BAN NIEN 2019_DA KIEM TOAN.pdf PDF512,46KB
BCTC HOP NHAT QUY II.2019_TRUOC KIEM TOAN.pdf PDF348,69KB
BCTC RIENG QUY II.2019_TRUOC KIEM TOAN.pdf PDF367,66KB
BCTC HOP NHAT QUY I. 2019 _TRUOC KIEM TOAN.pdf PDF957,03KB
BCTC RIENG QUY I.2019_TRUOC KIEM TOAN.pdf PDF946,13KB
BCTC HOP NHAT NAM 2018 KIEM TOAN.pdf PDF3,63MB
BCTC HOP NHAT Q4 2018.pdf PDF3,44MB
BCTC RIENG Q1. 2018.pdf PDF2,3MB
BCTC RIENG NAM 2018_KIEM TOAN.pdf PDF3,75MB
BCTC RIENG Q4 2018.pdf PDF3,28MB
BCTC HOP NHAT Q1 2018.pdf PDF2,33MB
BCTC_HOP NHAT_Q3.pdf PDF3,05MB
BCTC_RIENG_Q3.2018.pdf PDF3,11MB
BCTC_RIENG_BAN NIEN_2018.pdf PDF601,97KB
BCTC_RIENG_Q2_2018.pdf PDF4,33MB
BCTC_HN_Q2_2018.pdf PDF4,54MB
BCTC_HN_BAN NIEN_2018.pdf PDF624,32KB
BCTC_RIENG_BAN NIEN_2017.pdf PDF8,58MB
BCTC_HN_Q4_2017.pdf PDF2,07MB
BCTC_HN_Q3_2017.pdf PDF2,16MB
BCTC_HN_Q2_2017.pdf PDF7,67MB
BCTC_RIENG_Q4_2017.pdf PDF1,98MB
BCTC_RIENG_Q3_2017.pdf PDF2,07MB
BCTC_RIENG_Q2_2017.pdf PDF3,31MB
BCTC_RIENG_Q1_2017.pdf PDF2,26MB
BCTC 2017-RIENG_KIEM TOAN.pdf PDF3,5MB
BCTC 2017-HOP NHAT_KIEM TOAN.pdf PDF2,43MB
BCTC RIENG_QUY 1_2018.pdf PDF2,3MB
BCTC HN_QUY 1_2018.pdf PDF2,33MB
BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 PDF3,7MB
BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2016 PDF3,25MB
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 PDF1,13MB
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2016 PDF2,43MB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II - 2016 PDF990,49KB
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II - 2016 PDF989,28KB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I - 2016 PDF2,98MB
Báo cáo tài chính riêng quý I - 2016 PDF3,67MB
BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 PDF1,68MB
BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2015 PDF2,44MB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III - 2015 PDF2,58MB
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III - 2015 PDF2,55MB
Báo cáo soát xét hợp nhất năm 2015 PDF3,92MB
Báo cáo soát xét công ty mẹ năm 2015 PDF3,93MB
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II - 2015 PDF723,28KB
Báo cáo tài chính riêng quý II - 2015 PDF718,30KB
Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 PDF2,59MB
Báo cáo công ty mẹ đã kiểm toán năm 2014 PDF3,1MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - 2014 PDF1,77MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - 2014 PDF1,21MB
Báo cáo soát xét hợp nhất năm 2014 PDF2,97MB
Báo cáo soát xét công ty mẹ năm 2014 PDF2,49MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2014 PDF1,42MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2014 PDF6,26MB
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 PDF3,04MB
Báo cáo tài chính riêng năm 2013 PDF2,97MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2013 PDF5,32MB
TB THUC HIEN QUYEN CHOT DS CO DONG_DHCD 2019.pdf PDF712,80KB
BCTC RIENG Q1. 2018.pdf PDF2,3MB
BCTC HOP NHAT NAM 2018 KIEM TOAN.pdf PDF3,63MB
BCTC HOP NHAT Q4 2018.pdf PDF3,44MB
BCTC RIENG Q1 2018.pdf PDF2,3MB
BCTC RIENG NAM 2018_KIEM TOAN.pdf PDF3,75MB
BCTC RIENG Q4 2018.pdf PDF3,28MB
BCTC HOP NHAT Q1 2018.pdf PDF2,33MB
BCTC HOP NHAT Q3.2018.pdf PDF3,05MB
BCTC RIENG Q3.2018.pdf PDF3,11MB
BCTC RIENG BAN NIEN 2018.pdf PDF601,97KB
BCTC RIENG Q2.2018.pdf PDF4,33MB
BCTC HOP NHAT Q2.2018.pdf PDF4,54MB
BCTC HOP NHAT BAN NIEN NAM 2018.pdf PDF624,32KB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2013 PDF2,39MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 - 2013 PDF3,41MB
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2013 PDF1,27MB