^46E90B27186695A0E41B1882C9FFB5F58C5E4EBC639D72CAD4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Tại chương trình, ông Nguyễn Một đã điểm lại mục tiêu và chiến lược xây dựng văn hóa Thaco, đặc biệt nhấn mạnh đến chỉ đạo “Đề cao và tập trung nâng cao ý thức kỷ luật, hành động kỷ luật, con người kỷ luật, hướng đến hình thành văn hóa kỷ luật” trong nội dung thông điệp số 9 năm 2014 của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương. Bên cạnh đó, một số nội dung quan trọng khác cũng được đề cập trong chuyên đề đó là nguyên tắc 8T, văn hóa giao tiếp trong môi trường Thaco: giữa lãnh đạo với nhân viên, nhân viên với nhân viên, nhân viên với lãnh đạo và văn hóa giao tiếp với khách hàng.

Buổi trao đổi đã giúp CB.CNV hiểu rõ tiêu chí hoạt động văn hóa của Công ty, từ đó có thái độ và hành động phù hợp để mỗi nhân sự đều có thể trở thành đại sứ thương hiệu Thaco.