zingvnthuonghieutot.jpg

Forbes Việt Nam đã thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá, tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. 
Từ vị trí thứ 14 vào năm 2016, THACO đã vươn lên vị trí thứ 9 với giá trị thương hiệu là 130 triệu USD. Việc tăng hạng nhanh chóng chỉ sau 1 năm cho thấy sự phát triển không ngừng của THACO.