^01DE9BE64F843D9D3A6E4C755BEFB16A670BB6EA8BD35CA546^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Với đề tài sáng kiến về công tác quản lý công ty và quản trị nguồn nhân lực, đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá cao và bỏ phiếu tán thành đề tài, đồng thời phổ biến nhân rộng mô hình cho toàn tỉnh học tập.