5.jpg

Tham gia lớp học có 145 cán bộ là đảng viên thuộc các chi bộ tại KPH Chu Lai-Trường Hải, lãnh đạo, quản lý các công ty, đơn vị, phòng ban, đoàn thể và quần chúng ưu tú thuộc KPH Chu Lai - Trường Hải. 

anh (2).jpg

Các học viên được quán triệt các nội dung của nghị quyết số 18,19, 20 và 21 liên quan đến một số vấn đề như đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số và nhiều nội dung quan trọng khác.

1.jpg