TVBH---3.jpg

TVBH---2.jpg

Chương trình nhằm phổ biến kiến thức hội nhập đồng thời đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức các sản phẩm, tổng quan thị trường và các kỹ năng cần thiết cho một TVBH chuyên nghiệp, từ đó giúp các nhân sự áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị cũng như năng lực cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc trên thị trường.

TVBH---1-(1).jpg