cong_doan_Trung_bo.jpg

Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, khu vực đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ được thành lập năm 1929, nay là Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, luôn tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chu_Lai.jpg

Cũng tại buổi lễ trọng thể này, Công đoàn Thaco đã tuyên dương 50 cháu là con CB.CNV toàn hệ thống Thaco “Học giỏi – Sống tốt” năm học 2013 – 2014.  Trong đó, khu vực Bắc bộ có 4 cháu, Trung bộ 2 cháu, Nam bộ 13 cháu, KPH Chu Lai 27 cháu và VPTQ tại THCM có 4 cháu được tuyên dương lần này.

Cong_doan_Trung_bo_qua.jpg

Trong số đó, đã có 02 em được đề nghị lên Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tuyên dương vào đầu năm học tới.

Con_doan_VPTQ.jpg

CON_HOC_GIOI_SONG_TOT_2014-DAI_TU.jpg

IMG_6158.jpg