thieunhi_2.jpg

Đây là hoạt động nội bộ được Thaco thực hiện hàng năm nhằm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Thaco đối với con em CB.CNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.