Marketing_online.jpg

Chương trình đã trang bị cho các nhân sự quản lý những kiến thức tổng quan về hoạt động Marketing online cũng như kỹ năng để áp dụng kiến thức vào thực tế, phục vụ công tác marketing tại đơn vị.