Hinh_hop_chien_luoc_KH_2015.jpg

Đến tham dự chương trình, ông Nguyễn Một – GĐ Văn hóa-Truyền thông trình bày trước hội nghị dự thảo đề cương văn hóa Thaco, trong đó lấy văn hóa kỷ luật và nguyên tác ứng xử Thaco làm nền tảng.
Kết thúc buổi họp, GĐ KV một lần nữa nhấn mạnh đến toàn thể BLĐ KV, LĐ các đơn vị trực thuộc tinh thần ý thức tự rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, tính kỷ luật và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Hinh_hop_chien_luoc_KH_2015_1.jpg