1_1.jpg

Tham dự chương trình, CB CNV đơn vị đã được nghe các báo cáo đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2014, kế hoạch hoạt động trong năm 2015 của đơn vị đồng thời nắm bắt được các định hướng hoạt động trong năm 2015 của các Khối/Khu vực. Và cũng tại chương trình thảo luận, BLĐ Khu vực đã giải thích, định hướng một số nội dung công việc trọng tâm và giới thiệu tới CB CNV các chương trình, chính sách mới của công ty sẽ được triển khai trong năm 2015 như: tăng lương cơ bản, chính sách lương khoán, chỉ tiêu dòng xe bắt buộc…

1_2.jpg

Và theo kế hoạch, chương trình cũng sẽ tiếp tục được tổ chức tại các đơn vị còn lại như: Thương mại/Du lịch Thái Nguyên, Công ty CKCD, Peugeot Hà Nội…sau đó là chương trình Tổng kết của khu vực được tổ chức vào ngày 12/02/2015 (tức ngày 24 âm lịch).

1_3.jpg