Tong_the.jpg

Mở đầu Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Minh đã trình bày khái quát về những lợi thế, khó khăn và những thành công của THACO trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch công việc cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014. Về phía Chi nhánh Khu vực, ông Trần Bảo Sơn – GĐ CN KVBB đã báo cáo trước hội nghị tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của khu vực, theo đó: sản lượng bán xe 6 tháng đầu năm tại KVBB là 8.376 xe (4.267 xe du lịch, 4.109 xe thương mại), sản lượng xe theo kế hoạch 6 tháng cuối năm là 10.968 xe (5.818 xe du lịch, 5.150 xe thương mại); Lợi nhuận sau thuế toàn khu vực sau 6 tháng đầu năm đạt 51,2 tỷ và 6 tháng cuối năm sẽ nâng lên 106,5 tỷ - cả năm đạt 157,7 tỷ; Hệ thống phân phối mở rộng thêm 17 SR/ĐL gồm: 7 SR/ĐL Kia, 5 SR/ĐL Mazda, 5SR/ĐL Thương mại… Đồng thời, Giám đốc KVBB cũng nêu ra những bất cập, tồn tại và giải pháp, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm để nâng cao hiệu quả kinh doanh của các khối, đơn vị trực thuộc tại Bắc bộ theo định hướng chiến lược của Tổng công ty.

A_Son.jpg
Ông Trần Bảo Sơn – GĐ CN KVBB báo cáo trước hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và định hướng hoạt động cho CN KVBB, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương đã đưa ra những nhận định, thách thức của THACO trong 6 tháng cuối năm 2014, qua đó nhấn mạnh THACO cần phải đi đầu dẫn bước trong việc sản xuất ra các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với thị hiếu khách hàng. Với những kết quả đạt được, THACO KVBB cần đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống, tổ chức đội ngũ bán hàng chuyên biệt đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực của từng nhân sự để phù hợp với định hướng và đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển bền vững của công ty.

Sep_Duong.jpg
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT