Nhằm nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ lãnh đạo, quản lý để thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh, ngày 17/9, THACO INDUSTRIES tổ chức buổi đào tạo chuyên đề “Quản trị sự thay đổi” cho gần 80 nhân sự là lãnh đạo, trưởng phòng, quản đốc… của các công ty, đơn vị, phòng, ban thuộc Tập đoàn.

Khóa đào tạo do ông Đỗ Minh Tâm - Tổng giám đốc THACO INDUSTRIES trực tiếp giảng dạy trên tinh thần chia sẻ cởi mở, khuyến khích CBNV cùng tham gia trao đổi, thảo luận các vấn đề như: Giải nghĩa “Quản trị sự thay đổi”; sự phát triển của thị trường qua các thời kỳ; yêu cầu tất yếu phải thay đổi để bắt kịp xu thế phát triển của nền kinh tế; các phương pháp quản trị sự thay đổi và vai trò của nó trong sự thành công của doanh nghiệp; cách ứng dụng quản trị sự thay đổi vào công việc, cuộc sống…

Buổi-đào-tạo-chuyên-đề-_Quản-trị-sự-thay-đổi_(1)
Khóa đào tạo do ông Đỗ Minh Tâm - Tổng giám đốc THACO INDUSTRIES trực tiếp giảng dạy
Buổi-đào-tạo-chuyên-đề-_Quản-trị-sự-thay-đổi_
Buổi đào tạo chuyên đề : Quản trị sự thay đổi

Tổng giám đốc THACO INDUSTRIES nhấn mạnh: “Thay đổi là tất yếu. Con người là chủ thể thay đổi và phải quản trị được sự thay đổi. Trước môi trường kinh doanh nhiều biến động, mỗi người lãnh đạo phải trở thành một “nguồn giải pháp”, kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh kế hoạch, chiến lược phù hợp, đúng đắn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh”. Đồng thời, ông Đỗ Minh Tâm khuyến khích đội ngũ lãnh đạo, quản lý nỗ lực sáng tạo, cải tiến, chú trọng kiện toàn và nâng cấp quản trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, đáp ứng yêu cầu thị trường.