image007_resized.jpg

Đây là 3 xe đầu tiên trong tổng số 15 xe mà Mai Linh Ninh Thuận sẽ đầu tư trong năm 2014. 12 xe còn lại sẽ được giao tiếp theo trong tháng 6 và tháng 8 năm 2014.