dang vien (1).jpg

Đại diện Chi bộ Khối sản xuất cũng đã giao nhiệm vụ cho ba đảng viên mới, đồng thời động viên, khuyến khích các đảng viên hãy trau dồi và phát huy bản lĩnh, lập trường cũng như nghiệp vụ chuyên môn để có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đơn vị và công ty.

dang vien (2).jpg